Data- og privatlivspolitik

Nedenstående er en gennemgang af Relationens forpligtelser i forhold til personoplysninger. Kort fortalt, så skal du altid frivilligt give samtykke til, at Relationen opbevarer personoplysninger om dig, eksempelvis telefonnummer og adresse. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage til datatilsynet, hvis du er uenig i Relationens behandling af dine personoplysninger. Kontaktoplysninger til datatilsynet fremgår neden for.

Politikken er i overensstemmelse med EU´s lovgivning om databeskyttelse og skrevet i henhold til Dataforordningen af 25. maj 2018.

Politikken har til formål at beskrive hvordan Relationen v/ Henrik Slotsgaard cvr.: 36647760 (nævnt som Relationen i resten af dokumentet) indsamler, bruger og videregiver personoplysninger.

Politikken indeholder følgende punkter:

Introduktion
Dataansvarlig
Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger
Tidsfrister for sletning/opbevaring
Dine rettigheder
Oplysninger Relationen videregiver
Brug af cookies
Informationssikkerhed
Ændringer

Introduktion
Relationen tager beskyttelsen af persondata alvorligt og sikrer at behandling af personoplysninger sker i henhold til gældende lovgivning.

Relationens persondatapolitik beskriver, hvilke data der indsamles, hvorfor data indsamles, og hvordan data anvendes.

Spørgsmål til datapolitikken kan stilles ved henvendelse til Relationen.

Dataansvarlig

Relationen cvr 36647760
Henrik Slotsgaard
Kongevænget 5
2765 Smørum
slotsgaard@gmail.com
www.relationen.nu
61 71 71 31

Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger
Personoplysninger indsamles, gemmes og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

o For at kunne vejlede, støtte og hjælpe i en given periode.
o For at kunne indgå nødvendige kontrakter og andre typer af aftaler.
o For at kunne dokumentere Relationens virke.
o For at kunne udarbejde beskrivelser så konkrete og væsentlige som muligt.

Grundlaget for behandling er et eller flere af følgende formål:

o Behandlingen er nødvendig af hensyn til en opfyldelse af en kontrakt.
o Behandlingen foretages på baggrund af relevant samtykke. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes såvel mundtligt som skriftligt til Relationen.
o Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Typisk drejer det sig om disse personoplysninger:

o Navn, adresse, telefonnr., e-mail, cpr.nr, samt andre personoplysninger eksempelvis navne på børn eller andre væsentlige oplysninger, som er givet til Relationen.
o Akter som Relationen modtager efter tilsagn.
o Akter tilsendt eller på anden vis viderebragt Relationen.

Tidsfrister for sletning/opbevaring
Relationen tilstræber at slette personoplysninger, når oplysningerne ikke længere har relevans. Akter vil altid blive slettet, når der ikke længere er en kontrakt eller anden tilknytning til Relationen. Dog opbevarer Relationen skrivelser, der er udarbejdet af Relationen samt andre skrivelser, der kan have relevans i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Dine rettigheder
I forbindelse med behandling af personoplysninger, har du adskillige rettigheder:

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til information om, hvilke personoplysninger Relationen har om dig, samt med hvilke formål Relationen har personoplysningerne. Du har også ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som Relationen har om dig.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Relationen. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som Relationen har registreret om dig, opfordres du til at rette henvendelse til Relationen, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til at få dine personoplysninger slettet
I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af Relationen, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og Relationen ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at Relationen kan overholde retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er Relationen ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet Relationen, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til, hvis det er teknisk muligt, at få overført disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Ret til indsigelse
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Relationens behandling af dine personoplysninger. Hvis du gør berettiget indsigelse mod behandlingen, må Relationen ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre Relationen kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. I nogle tilfælde vil Relationen kunne fortsætte behandlingen af dine personoplysninger, uanset at du tilbagekalder dit samtykke.

Ret til at klage
Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over Relationens cvr.: 36647760 behandling af dine personoplysninger. Klagen kan blandt andet indgives på dt@datatilsynet.dk og telefon 33 19 32 00.

Oplysninger som Relationen videregiver
Relationen videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden. Undtaget herfra er tilfælde hvor en offentlig myndighed anmoder om statusbeskrivelse. Du vil blive oplyst om dette inden en statusbeskrivelse afsendes.

Med dit samtykke
Relationen kan videregive personlige oplysninger, hvis Relationen har dit samtykke. Relationen kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.

Til ekstern databehandling
Relationen videregiver personlige oplysninger til myndigheder, der behandler oplysningerne for Relationen. Videregivne personoplysninger skal behandles jævnfør Relationens instrukser og i overensstemmelse med Relationens data- og privatlivspolitik samt andre gældende tiltag. Der vil ikke blive videregivet oplysninger udenfor det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Af juridiske årsager
Relationen kan være forpligtet til at videregive personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for virksomheden, hvis Relationen i god tro vurderer, at videregivelse vil kunne forhindre eksempelvis bedrageri eller ustabilitet.

Brug af cookies
Hjemmesiden www.relationen.nu anvender ikke cookies.

Informationssikkerhed
Relationen arbejder målrettet imod enhver uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger, som Relationen behandler.

Dette sker ved anvendelse af værktøjer som:

o Antivirus-programmer, passwordsbeskyttelse etc.
o Begrænsning af adgang til personoplysninger til udelukkende at omfatte personer med reelt behov for adgang til oplysningerne.
o Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på Relationens vegne.
o Vejledning i sikker behandling af personoplysninger i overensstemmelse med vores interne datasikkerhedspolitik
o Regelmæssig gennemgang af Relationens persondata- og datasikkerhedspolitik, datastrømme samt risikovurdering og – håndtering.

Ændringer
Ændring af Relationens data- og privatlivspolitik vil fremgå af hjemmesiden www.relationen.nu.

Data- og privatlivspolitikken er senest opdateret den 11.01.2020.